EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P32,2204
C112
EP31,EP33
ED P32,2204
C112
EP31,EP33
ED P33,2203
C065
EP31
ED P33,2203
C065
EP31
 


ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
 


 


อังคาร ED P31,A201
C014,C159
EP31
ED P31,A201
C014,C159
EP31
ED P31,A201
C014,C159
EP31
ED P31,A201
C014,C159
EP31
 


ED P35,9911
C019
EP31,EP33
ED P35,9911
C019
EP31,EP33
ED P35,9911
C019
EP31,EP33
 


 


พุธ ED P00,2205
C102
EP31
ED P37,B122
C110
EP31
ED P37,B122
C110
EP31
ED P37,B122
C110
EP31
 


ED P39,0120
C114
EP31
ED P39,0120
C114
EP31
ED P39,0120
C114
EP31
 


 


พฤหัสบดี ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
 


ED P36,A102
C006
EP31,EP33
ED P36,A102
C006
EP31,EP33
ED P36,A102
C006
EP31,EP33
 


 


ศุกร์ ED P34,B108
C030,C056
EP31
ED P34,B108
C030,C056
EP31
ED P34,B108
C030,C056
EP31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED P33 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED P38 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P35 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED P00 Home Room
ED P37 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED P39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P36 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
ED P34 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
====== อาจารย์ ======
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
C150 อ. อาทิตย์ บุญเซ่ง
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C019 อ. พรพรรณ กาญจนากร
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C084 อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
0B24 โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
2205 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
8815 ห้องเรียน
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301