EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P33,2203
C065
EP32
ED P33,2203
C065
EP32
 


 


 


ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
 


 


อังคาร ED P32,2202
C112
EP32,EP34
ED P32,2202
C112
EP32,EP34
 


 


 


ED P34,B108
C030,C056
EP32
ED P34,B108
C030,C056
EP32
ED P34,B108
C030,C056
EP32
 


 


พุธ ED P00,A201
C028
EP32
ED P39,0120
C114
EP32
ED P39,0120
C114
EP32
ED P39,0120
C114
EP32
 


ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
 


พฤหัสบดี ED P31,A201
C014,C159
EP32
ED P31,A201
C014,C159
EP32
ED P31,A201
C014,C159
EP32
ED P31,A201
C014,C159
EP32
 


ED P35,9911
C019
EP32,EP34
ED P35,9911
C019
EP32,EP34
ED P35,9911
C019
EP32,EP34
 


 


ศุกร์ ED P37,B122
C110
EP32
ED P37,B122
C110
EP32
ED P37,B122
C110
EP32
 


 


ED P36,A102
C006
EP32,EP34
ED P36,A102
C006
EP32,EP34
ED P36,A102
C006
EP32,EP34
 


 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED P38 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED P34 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P00 Home Room
ED P39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P35 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED P37 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED P36 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
C150 อ. อาทิตย์ บุญเซ่ง
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C028 อ. เฉลียว เงาะหวาน
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C084 อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C019 อ. พรพรรณ กาญจนากร
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
0B24 โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม
2202 ห้องเรียน
B108 โรงยิมมวย
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
5515 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301