EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P32,2204
C112
EP31,EP33
ED P32,2204
C112
EP31,EP33
 


 


 


ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
 


 


อังคาร ED P34,B108
C030,C056
EP33
ED P34,B108
C030,C056
EP33
ED P34,B108
C030,C056
EP33
 


 


ED P35,9911
C019
EP31,EP33
ED P35,9911
C019
EP31,EP33
ED P35,9911
C019
EP31,EP33
 


 


พุธ ED P00,A301
C041
EP33
ED P33,2205
C065
EP33
ED P33,2205
C065
EP33
 


 


ED P31,A201
C014,C159
EP33
ED P31,A201
C014,C159
EP33
ED P31,A201
C014,C159
EP33
ED P31,A201
C014,C159
EP33
 


พฤหัสบดี ED P39,0120
C114
EP33
ED P39,0120
C114
EP33
ED P39,0120
C114
EP33
 


 


ED P36,A102
C006
EP31,EP33
ED P36,A102
C006
EP31,EP33
ED P36,A102
C006
EP31,EP33
 


 


ศุกร์ ED P30,3301
C039,C120
EP33
ED P30,3301
C039,C120
EP33
ED P30,3301
C039,C120
EP33
ED P30,3301
C039,C120
EP33
 


ED P37,B122
C110
EP33
ED P37,B122
C110
EP33
ED P37,B122
C110
EP33
 


 ====== รายวิชา =====
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED P38 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED P34 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P35 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED P00 Home Room
ED P33 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED P36 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P37 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C150 อ. อาทิตย์ บุญเซ่ง
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C019 อ. พรพรรณ กาญจนากร
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C039 อ. วรพรรณ พรนิมิตร
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
0B24 โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม
B108 โรงยิมมวย
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
2205 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301