EP34-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P30,3301
C039,C120
EP34
ED P30,3301
C039,C120
EP34
ED P30,3301
C039,C120
EP34
ED P30,3301
C039,C120
EP34
 


ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
 


 


อังคาร ED P32,2202
C112
EP32,EP34
ED P32,2202
C112
EP32,EP34
 


 


 


ED P31,A201
C014,C159
EP34
ED P31,A201
C014,C159
EP34
ED P31,A201
C014,C159
EP34
ED P31,A201
C014,C159
EP34
 


พุธ ED P00,9912
C056
EP34
 


 


 


 


ED P37,B122
C110
EP34
ED P37,B122
C110
EP34
ED P37,B122
C110
EP34
 


 


พฤหัสบดี ED P34,B108
C030,C056
EP34
ED P34,B108
C030,C056
EP34
ED P34,B108
C030,C056
EP34
 


 


ED P35,9911
C019
EP32,EP34
ED P35,9911
C019
EP32,EP34
ED P35,9911
C019
EP32,EP34
 


 


ศุกร์ ED P39,0120
C114
EP34
ED P39,0120
C114
EP34
ED P39,0120
C114
EP34
 


 


ED P36,A102
C006
EP32,EP34
ED P36,A102
C006
EP32,EP34
ED P36,A102
C006
EP32,EP34
 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P38 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P00 Home Room
ED P37 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED P34 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P35 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED P39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED P36 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C039 อ. วรพรรณ พรนิมิตร
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C150 อ. อาทิตย์ บุญเซ่ง
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C019 อ. พรพรรณ กาญจนากร
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
0B24 โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม
2202 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
B108 โรงยิมมวย
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301