EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
 


ED P42,2202
C077
EP41
ED P42,2202
C077
EP41
ED P42,2202
C077
EP41
 


 


อังคาร ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,8816
C127
EP41
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
 


ED P45,B121
C047
EP41,EP44
ED P45,B121
C047
EP41,EP44
ED P45,B121
C047
EP41,EP44
 


 


พฤหัสบดี ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P43,2203
C025,C111
EP41
ED P43,2203
C025,C111
EP41
ED P43,2203
C025,C111
EP41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P48 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED P00 Home Room
ED P47 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
ED P45 พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
ED P41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED P43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C077 อ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C116 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C001 อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
2202 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
8816 ห้องเรียน
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404