EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
 


ED P43,2203
C025,C111
EP42
ED P43,2203
C025,C111
EP42
ED P43,2203
C025,C111
EP42
 


 


อังคาร ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P42,2201
C077
EP42
ED P42,2201
C077
EP42
ED P42,2201
C077
EP42
ED P42,2201
C077
EP42
 


ED P47,B102
C041,C154
EP42
ED P47,B102
C041,C154
EP42
ED P47,B102
C041,C154
EP42
 


 


ศุกร์ ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
 


ED P45,B121
C047
EP42,EP43
ED P45,B121
C047
EP42,EP43
ED P45,B121
C047
EP42,EP43
 


 ====== รายวิชา =====
ED P48 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED P43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P46 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P47 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
ED P41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED P45 พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C116 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C077 อ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2203 ห้องเรียน
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403