EP43-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
 


ED P41,C402
C075
EP43
ED P41,C402
C075
EP43
ED P41,C402
C075
EP43
ED P41,C402
C075
EP43
 


อังคาร ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
 


ED P43,2203
C025,C111
EP43
ED P43,2203
C025,C111
EP43
ED P43,2203
C025,C111
EP43
 


 


พุธ SE S00,6612
C022
SS21,EP43
ED P42,2202
C077
EP43
ED P42,2202
C077
EP43
ED P42,2202
C077
EP43
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P47,B102
C041,C154
EP43
ED P47,B102
C041,C154
EP43
ED P47,B102
C041,C154
EP43
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P45,B121
C047
EP42,EP43
ED P45,B121
C047
EP42,EP43
ED P45,B121
C047
EP42,EP43
 


 ====== รายวิชา =====
ED P48 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED P41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED P46 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
SE S00 Home Room
ED P42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P47 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
ED P45 พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C116 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C077 อ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
2203 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201