EP44-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
 


ED P41,C402
C075
EP44
ED P41,C402
C075
EP44
ED P41,C402
C075
EP44
ED P41,C402
C075
EP44
 


พุธ ED P00,A102
C021
EP44
 


 


 


 


ED P45,B121
C047
EP41,EP44
ED P45,B121
C047
EP41,EP44
ED P45,B121
C047
EP41,EP44
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P43,2203
C025,C111
EP44
ED P43,2203
C025,C111
EP44
ED P43,2203
C025,C111
EP44
 


 


ศุกร์ ED P42,2202
C077
EP44
ED P42,2202
C077
EP44
ED P42,2202
C077
EP44
 


 


ED P47,B102
C041,C154
EP44
ED P47,B102
C041,C154
EP44
ED P47,B102
C041,C154
EP44
 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P48 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED P41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED P00 Home Room
ED P45 พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
ED P43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P47 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C116 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C077 อ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
2203 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404