PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E22,9917
C033
PH21
ED E22,9917
C033
PH21
ED E22,9917
C033
PH21
 


 


ED E29,B129
C104
PH21
ED E29,B129
C104
PH21
ED E29,B129
C104
PH21
 


 


อังคาร ED E23,2205
C127
PH21
ED E23,2205
C127
PH21
ED E23,2205
C127
PH21
 


 


ED E25,3301
C039
PH21
ED E25,3301
C039
PH21
ED E25,3301
C039
PH21
 


 


พุธ ED P00,2201
C112
PH21
ED E21,2201
C105
PH21
ED E21,2201
C105
PH21
ED E21,2201
C105
PH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E27,6616
C158
PH21
ED E27,6616
C158
PH21
ED E24,8816
C064
PH21
ED E24,8816
C064
PH21
 


ED E28,7715
C158
PH21
ED E28,7715
C158
PH21
 


 


 


ศุกร์ ED E20,8813
C131
PH21
ED E20,8813
C131
PH21
ED E20,8813
C131
PH21
 


 


ED E26,9911
C114
PH21
ED E26,9911
C114
PH21
ED E26,9911
C114
PH21
 


 ====== รายวิชา =====
ED E22 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED E29 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED E23 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED E25 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P00 Home Room
ED E21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED E27 สข011001 : การสาธารณสุข
ED E24 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED E28 สข012009 : โภชนาการ
ED E20 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED E26 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C104 อ. กัลลิกา นาคะพงษ์
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C039 อ. วรพรรณ พรนิมิตร
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C158 อ. จิรัชญา มูลหงษ์
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C131 อ. ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B129 สนามบาสหลังศูนย์วิทย์
2205 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6616 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201