PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E36,8812
C118
PH31
ED E36,8812
C118
PH31
ED E34,2202
C029
PH31
ED E34,2202
C029
PH31
 


ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
 


 


อังคาร ED E37,2204
C104
PH31
ED E37,2204
C104
PH31
ED E35,2204
C029
PH31
ED E35,2204
C029
PH31
 


ED E33,D303
C005
PH31
ED E33,D303
C005
PH31
ED E33,D303
C005
PH31
 


 


พุธ ED P00,9917
C160
PH31
ED E32,9917
C159
PH31
ED E32,9917
C159
PH31
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E39,B114
C160
PH31
ED E39,B114
C160
PH31
ED E39,B114
C160
PH31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E30,8817
C021
PH31
ED E30,8817
C021
PH31
ED E30,8817
C021
PH31
 


 


ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
 ====== รายวิชา =====
ED E36 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
ED E34 สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค
ED P38 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED E37 สข013011 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED E35 สข012007 : สวัสดิศึกษา
ED E33 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P00 Home Room
ED E32 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED E39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED E30 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED E31 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C150 อ. อาทิตย์ บุญเซ่ง
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
C104 อ. กัลลิกา นาคะพงษ์
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C039 อ. วรพรรณ พรนิมิตร
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
0B24 โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม
2204 ห้องเรียน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304