PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E43,A201
C025,C111
PH41
ED E43,A201
C025,C111
PH41
ED E43,A201
C025,C111
PH41
 


 


ED E48,B108
C030,C056
PH41
ED E48,B108
C030,C056
PH41
ED E48,B108
C030,C056
PH41
 


 


อังคาร ED E40,C402
C075
PH41
ED E40,C402
C075
PH41
ED E40,C402
C075
PH41
ED E40,C402
C075
PH41
 


ED E42,8816
C064
PH41
ED E42,8816
C064
PH41
ED E42,8816
C064
PH41
 


 


พุธ  


ED E45,A102
C006
PH41
ED E45,A102
C006
PH41
ED E45,A102
C006
PH41
ED E45,A102
C006
PH41
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E47,2204
C118
PH41
ED E47,2204
C118
PH41
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E46,2201
C116
PH41
ED E46,2201
C116
PH41
ED E46,2201
C116
PH41
ED E46,2201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E48 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED E40 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED E42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED E45 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED E47 สข013031 : สุขภาพจิต
ED E46 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C116 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
B108 โรงยิมมวย
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4
8816 ห้องเรียน
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
2204 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401