SH21-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H27,5511
C062
SH21
SE H27,5511
C062
SH21
SE H27,5511
C062
SH21
 


 


SE H26,5514
C031
SH21
SE H26,5514
C031
SH21
 


 


 


อังคาร SE H22,6617
C061
SH21
SE H22,6617
C061
SH21
SE H22,6617
C061
SH21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,5513
C031
SH21
SE H28,5513
C062
SH21
SE H28,5513
C062
SH21
SE H28,5513
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H21,5513
C069
SH21
SE H21,5513
C069
SH21
SE H21,5513
C069
SH21
SE H21,5513
C069
SH21
 


SE H25,5513
C108
SH21
SE H25,5513
C108
SH21
 


 


 


ศุกร์ SE H23,5514
C086
SH21
SE H23,5514
C086
SH21
SE H23,5514
C086
SH21
 


 


SE H24,5513
C153
SH21
SE H24,5513
C153
SH21
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H27 วท072098 : สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
SE H26 วท072008 : สุขภาพผู้บริโภค
SE H22 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE S00 Home Room
SE H28 วท072126 : การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE H21 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE H25 วท072006 : สุขภาพจิต
SE H23 ท073122 : พฤติกรรมสุขภาพ
SE H24 วท071113 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 1
====== อาจารย์ ======
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C108 อ. วรากร คำปลิว
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
C153 อ. อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202