SH22-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H26,5514
C031
SH22
SE H26,5514
C031
SH22
SE H25,8812
C108
SH22
SE H25,8812
C108
SH22
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H27,5515
C062
SH22
SE H27,5515
C062
SH22
SE H27,5515
C062
SH22
 


 


SE H24,5513
C153
SH22
SE H24,5513
C153
SH22
 


 


 


พุธ SE S00,5514
C137
SH22
SE H22,5514
C061
SH22
SE H22,5514
C061
SH22
SE H22,5514
C061
SH22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H28,5514
C062
SH22
SE H28,5514
C062
SH22
SE H28,5514
C062
SH22
 


 


SE H23,5515
C086
SH22
SE H23,5515
C086
SH22
SE H23,5515
C086
SH22
 


 


ศุกร์ SE H21,5511
C069
SH22
SE H21,5511
C069
SH22
SE H21,5511
C069
SH22
SE H21,5511
C069
SH22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H26 วท072008 : สุขภาพผู้บริโภค
SE H25 วท072006 : สุขภาพจิต
SE H27 วท072098 : สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
SE H24 วท071113 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 1
SE S00 Home Room
SE H22 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE H28 วท072126 : การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE H23 ท073122 : พฤติกรรมสุขภาพ
SE H21 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C108 อ. วรากร คำปลิว
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201