SH41-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H41,5511
C141
SH41
SE H41,5511
C141
SH41
SE H41,5511
C141
SH41
 


 


อังคาร SE H44,D301
C053
SH41
SE H44,D301
C053
SH41
SE H44,D301
C053
SH41
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,5515
C053
SH41
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE H42,5514
C062
SH41
SE H42,5514
C062
SH41
SE H42,5514
C062
SH41
 


 


ศุกร์ SE H43,6614
C031
SH41
SE H43,6614
C031
SH41
SE H43,6614
C031
SH41
SE H43,6614
C031
SH41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H41 วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ
SE H44 วท081253 : ลีลาศ
SE S00 Home Room
SE H42 วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก
SE H43 วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
5515 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401