SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S25,5513
C137
SS21,SS22
SE S25,5513
C137
SS21,SS22
SE S25,5513
C137
SS21,SS22
SE S25,5513
C137
SS21,SS22
 


SE S26,6617
C022
SS21
SE S26,6617
C022
SS21
SE S26,6617
C022
SS21
 


 


อังคาร SE S22,6613
C120
SS21
SE S22,6613
C120
SS21
SE S22,6613
C120
SS21
 


 


SE S29,B121
C047
SS21
SE S29,B121
C047
SS21
SE S29,B121
C047
SS21
 


 


พุธ SE S00,6612
C022
SS21,EP43
SE S24,6612
C069
SS21
SE S24,6612
C069
SS21
SE S24,6612
C069
SS21
 


SE S21,6614
C147
SS21
SE S21,6614
C147
SS21
SE S21,6614
C147
SS21
 


 


พฤหัสบดี SE S23,6612
C142
SS21
SE S23,6612
C142
SS21
SE S23,6612
C142
SS21
 


 


SE S27,6612
C034
SS21
SE S27,6612
C034
SS21
SE S27,6612
C034
SS21
 


 


ศุกร์ SE S28,D302
C047
SS21
SE S28,D302
C047
SS21
SE S28,D302
C047
SS21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S25 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S26 วท071001 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE S22 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S29 วท081221 : บาสเกตบอล
SE S00 Home Room
SE S24 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S21 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE S23 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S27 วท082135 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SE S28 วท082141 : การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C147 Mr. Kelly Askvig
C142 อ. วรุจน์ ธัญเจริญ
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6613 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
6612 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
D302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403