SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S41,6614
C037
SS31
SE S41,6614
C037
SS31
SE S41,6614
C037
SS31
 


 


SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
 


 


อังคาร SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
 


SE S35,6613
C037
SS31
SE S35,6613
C037
SS31
SE S35,6613
C037
SS31
 


 


พุธ SE S00,6615
C034
SS31
SE S31,6613
C120
SS31
SE S31,6613
C120
SS31
SE S31,6613
C120
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S32,6613
C025,C143
SS31
SE S32,6613
C025,C143
SS31
SE S32,6613
C025,C143
SS31
 


 


SE S37,B117
C061
SS31
SE S37,B117
C061
SS31
SE S37,B117
C061
SS31
 


 


ศุกร์ SE S36,6613
C034
SS31
SE S36,6613
C034
SS31
SE S36,6613
C034
SS31
SE S36,6613
C034
SS31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S41 ศท061007 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE S38 พล072020 : ค่ายพักแรม
SE S34 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE S35 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S00 Home Room
SE S31 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S32 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S37 วท081008 : การบริหารกาย
SE S36 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
====== อาจารย์ ======
C037 อ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C142 อ. วรุจน์ ธัญเจริญ
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
B123 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
6615 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401