SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
 


SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
 


 


อังคาร SE S32,6616
C025,C143
SS32
SE S32,6616
C025,C143
SS32
SE S32,6616
C025,C143
SS32
 


 


SE S37,B117
C061
SS32
SE S37,B117
C061
SS32
SE S37,B117
C061
SS32
 


 


พุธ  


SE S33,6615
C037
SS32
SE S33,6615
C037
SS32
SE S33,6615
C037
SS32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S36,6614
C034
SS32
SE S36,6614
C034
SS32
SE S36,6614
C034
SS32
SE S36,6614
C034
SS32
 


SE S31,6614
C120
SS32
SE S31,6614
C120
SS32
SE S31,6614
C120
SS32
 


 


ศุกร์ SE S35,6611
C037
SS32
SE S35,6611
C037
SS32
SE S35,6611
C037
SS32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S34 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE S38 พล072020 : ค่ายพักแรม
SE S32 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S37 วท081008 : การบริหารกาย
SE S33 ศท061007 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE S36 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE S31 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S35 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
====== อาจารย์ ======
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C142 อ. วรุจน์ ธัญเจริญ
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C037 อ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
B123 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
6616 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6614 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401