SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S43,6616
C034
SS41
SE S43,6616
C034
SS41
SE S43,6616
C034
SS41
 


 


SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
 


 


อังคาร SE S41,6611
C037
SS41
SE S41,6611
C037
SS41
SE S41,6611
C037
SS41
 


 


SE S45,B114
C119
SS41
SE S45,B114
C119
SS41
SE S45,B114
C119
SS41
 


 


พุธ SE S00,6616
C047
SS41
SE S42,6616
C025,C143
SS41
SE S42,6616
C025,C143
SS41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S43 วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
SE S38 พล072020 : ค่ายพักแรม
SE S41 ศท061007 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE S45 วท081262 แฮนด์บอล
SE S00 Home Room
SE S42 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C037 อ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
B123 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
====== นักศึกษา ======
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302