ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไข วันที่ 3/8/2560 )
==== นักศึกษา ====
AM21-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201 AM22-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302 AM41-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401 AM42-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
AR11-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101 AR21-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201 AR31-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR41-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401 AM11-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101 AM12-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204 EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303 EP34-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 EP43-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403 EP44-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP51-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 EP52-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502 ED53-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503
ED54-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504 ED55-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 505 ED56-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 506
ED57-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 507 ED58-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 508 PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 PH51-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102 SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201 SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301 SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302 SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402 SH11-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101 SH12-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH22-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 SH21-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202 SH31-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH41-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 EH41-สุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501

==== อาจารย์ ====
C001-อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C004-ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ C005-ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต C006-ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C009-อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์ C012-รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย C018-อ. กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C019-อ. พรพรรณ กาญจนากร C020-ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C024-อ.จารึก วาสนสมพงษ์ C025-ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย C028-อ. เฉลียว เงาะหวาน C029-อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C030-อ. เรวัตร นาวาจักร์ C031-ผศ. วนิดา โนรา C032-ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา C033-อ. อรรถพร คำพวง
C034-อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด C035-อ. อวยพร วิภาเวชพร C036-ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม C037-อ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C038-อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C039-อ. วรพรรณ พรนิมิตร C040-อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ C041-อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C042-ผศ. อรรณพร สุริโย C043-อ. อลงกร นำบุญจิตต์ C045-อ. สุนทร จันทร์พรหม C046-อ. กมลา ชัยพร
C047-อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C048-อ. แสงเดือน สว่างวัล C049-อ. รุ่งนภา โท๊ะทองซิว C050-อ. กาญจนา รัตนประชารมย์
C051-อ. ตติยา   ศิริวรรณ์ C052-อ. สิรีลักขณ์ ร่มพล C053-อ. กุลชาดา ศรีใส C054-อ. ฤทธิเดช อาภรณ์
C056-อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ C058-อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์ C060-อ. ทักษดนัย กาญจนากร C061-อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C062-ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ C064-อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์ C065-อ. ธนกร ปัญญาวงศ์ C066-อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C067-ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ C068-อ. วรางคณา สารศิลป์ C069-อ. อภิชาต โชติชื่น C074-อ. ณัฎฐภรณ์ กุณา
C075-อ. โชคชัย ปัญญาคำ C077-อ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ C080-อ.ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ C083-อ. โกสินท์ มณีอินทร์
C084-อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์ C086-อ. สุวลักษณ์ โลหกุล C087-อ. นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C092-อ.ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C102-อ. พีรพล นวพันธ์จิรา C103-อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ C104-อ. กัลลิกา นาคะพงษ์ C105-อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C107-อ. กษิรา กาเยาว์ C108-อ. วรากร คำปลิว C109-อ. สุรพงษ์ หรรษา C110-อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C111-อ. ธนัช นำบุญจิตต์ C112-อ. สรายุธ สมบูรณ์ C113-อ. ยุทธการ ขาววรรณา C114-อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C116-อ. อนุชา   กิติชัยชาญ C117-อ. บรรเจิด สันสุวรรณ C118-อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล C119-อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C120-อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี C121-อ. วสันต์ เต็งกวน C122-อ. ชานนท์ ศิริประยงค์ C123-อ. กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ
C126-อ. ภิชชาภร กิตติณิชภัทร C127-อ. สมชาย บุญลอย C128-อ. ธนเศรษฐ์ วงค์วัชรอำพน C129-อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C130-อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ C131-อ. ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช C132-อ. พีรพงษ์ บุญศิริ C133-อ. อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C134-อ. พงศกร สมมิตร C135-รศ.ธนกร ช้างน้อย C136-อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ C137-อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C139-อ. ปรัชญา ชมสะห้าย C140-อ. ประภาศิริ กลางพอน C141-อ. ธันวา พิศดาร C142-อ. วรุจน์ ธัญเจริญ
C143-อ. กุสุมา บัวใหญ่ C144-อ. ชนม์ชนก วงศ์มณี C146-อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี C147-Mr. Kelly Askvig
C148-อ. อาทิตย์ รวมสุข C149-อ. ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์ C150-อ. อาทิตย์ บุญเซ่ง C151-อ. วัชระ บุญมาก
C152-อ. วรพงษ์ แสวานี C153-อ. อสนี เรืองงาม C154-อ. ธัชนนท์ จินดาปุก C155-อ. ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
C156-อ.รณชัย อภิวงค์งาม C157-อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม C158-อ. จิรัชญา มูลหงษ์ C159-อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C160-อ. กฐิน พุทธพิมเสน C161-อ.ปรียาพัชร ใสแสง C162-อ.กชพร เวชอุไร รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 0B24-โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม 0B25-โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม 0B26-โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม
2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน 2203-ห้องเรียน 2204-ห้องเรียน
2205-ห้องเรียน 3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 3302-ห้องคอมพิวเตอร์ 3310-ห้องเรียน
3311-ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์) 5511-ห้องเรียน 5512-ห้องเรียน 5513-ห้องเรียน
5514-ห้องเรียน 5515-ห้องเรียน 6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 6612-ห้องเรียน
6613-ห้องเรียน 6614-ห้องเรียน 6615-ห้องเรียน 6616-ห้องเรียน
6617-ห้องเรียนภายวิภาค 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 7712-ห้องเรียน 7713-ห้องเรียน
7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน 7716-ห้องเรียน 7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 8812-ห้องเรียน 8813-ห้องเรียน 8814-ห้องเรียน
8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน 8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ
9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) 9917-ห้องคอมพิวเตอร์ A101-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
A102-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน A301-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน B101-สนามกรีฑา
B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ B103-สนามยิงปืน B104-สนามแบดมินตัน B105-สนามตะกร้อ
B106-สนามเปตอง B107-โรงยิมวอลเลย์บอล B108-โรงยิมมวย B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส
B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด B112-โรงยิมเทควันโด B113-โรงยิมยกน้ำหนัก
B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้) B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
B118-สระว่ายน้ำ B119-สนามเทนนิส B121-โดมบาส1 (บาสเกตบอล) B122-โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
B123-โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล) B127-สนามฟุตซอล B128-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
B129-สนามบาสหลังศูนย์วิทย์ C201-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1 C202-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2 C301-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
C302-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 B ห้องให้คำปรึกษา (12 ตัว) C401-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์ C402-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
D302-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight) D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)