รายงานจำนวนคาบสอน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไข วันที่ 3/8/2560 )
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-สกุล คาบรวม รายวิชา คาบเรียน ผู้สอนร่วม หมายเหตุ
1 อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 3 1.พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 3 คาบ อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
2 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต 11 1.วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 8 คาบ อ. วรุจน์ ธัญเจริญ
2.วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 3 คาบ
3 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์ 18 1.พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2 8 คาบ
2.พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1 4 คาบ
3.พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา 6 คาบ
4 อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์ 16 1.พล031195 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 9 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.พล031195 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 6 คาบ
5 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย 16 1.กศ023013 : การจัดการเรียนรู้ 16 คาบ อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
6 อ. พรพรรณ กาญจนากร 6 1.พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 6 คาบ
7 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ 4 1.Home Room 1 คาบ
2.ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
8 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง 11 1.วท071001 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 6 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา1 4 คาบ
9 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย 23 1.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 3 คาบ อ. ธนัช นำบุญจิตต์
2.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 12 คาบ อ. ธนัช นำบุญจิตต์
3.ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ อ. กุสุมา บัวใหญ่
4.วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ อ. กุสุมา บัวใหญ่
10 อ. เฉลียว เงาะหวาน 11 1.พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา 4 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา 6 คาบ
11 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์ 4 1.สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค 2 คาบ
2.สข012007 : สวัสดิศึกษา 2 คาบ
12 อ. เรวัตร นาวาจักร์ 16 1.พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 3 คาบ อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
2.พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 12 คาบ อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
3.Home Room 1 คาบ
13 ผศ. วนิดา โนรา 15 1.วท072008 : สุขภาพผู้บริโภค 4 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.วท072135 : สุขภาพองค์รวม 4 คาบ
4.วท073007 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2 คาบ
5.วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 4 คาบ
14 ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา 19 1.มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 8 คาบ
2.Home Room 1 คาบ อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
3.ศท022011 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 6 คาบ
4.มศ093002 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 4 คาบ
15 อ. อรรถพร คำพวง 19 1.ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 คาบ
2.วท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 12 คาบ
3.ท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 4 คาบ
16 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด 18 1.วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 3 คาบ
2.วท082135 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 6 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
4.วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 8 คาบ
17 อ. ดุสิต สุขประเสริฐ 15 1.ศท061007 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต 6 คาบ
2.วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 6 คาบ
3.ศท061007 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต 3 คาบ
18 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 13 1.บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี 6 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 6 คาบ
19 อ. วรพรรณ พรนิมิตร 27 1.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 8 คาบ อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
2.พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1 12 คาบ
3.พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1 3 คาบ
4.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 คาบ อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
20 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ 10 1.ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา 4 คาบ
21 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 19 1.พล041071 : ฟุตซอล 6 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 12 คาบ อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
22 ผศ. อรรณพร สุริโย 21 1.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ
2.บธ062030 : การบริหารโครงการ 8 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
4.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
5.ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3 คาบ อ. วรากร คำปลิว
23 อ. อลงกร นำบุญจิตต์ 11 1.สศ062004 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา 4 คาบ
3.Home Room 1 คาบ อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
24 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 22 1.พล072020 : ค่ายพักแรม 3 คาบ
2.วท081221 : บาสเกตบอล 6 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
4.พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 6 คาบ
5.วท082141 : การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 6 คาบ
25 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์ 10 1.ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
2.สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
26 อ. สิรีลักขณ์ ร่มพล 6 1.มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
27 อ. กุลชาดา ศรีใส 10 1.พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ 6 คาบ
2.วท081253 : ลีลาศ 3 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
28 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ 16 1.พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 3 คาบ อ. เรวัตร นาวาจักร์
2.พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 12 คาบ อ. เรวัตร นาวาจักร์
3.Home Room 1 คาบ
29 อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์ 24 1.พล031203 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 9 คาบ อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
2.พล031203 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 6 คาบ อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
3.พล031309 : ว่ายน้ำ 6 คาบ อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
4.นก022030 : ว่ายน้ำ 3 คาบ อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
30 อ. ทักษดนัย กาญจนากร 6 1.นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา 6 คาบ
31 อ. เดิมพัน บริบูรณ์ 15 1.วท082009: การนวดเพื่อการกีฬา 3 คาบ
2.วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 6 คาบ
3.วท081008 : การบริหารกาย 6 คาบ
32 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ 16 1.วท072098 : สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 6 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.วท072126 : การจัดการกับน้ำหนักตัว 6 คาบ
4.วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก 3 คาบ
33 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์ 14 1.กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา 8 คาบ
4.กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา 2 คาบ
34 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์ 7 1.พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา 6 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
35 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล 13 1.สข013027:การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 9 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.สข013027 : การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 3 คาบ
36 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ 3 1.นก024013 : ลีลาศ 3 คาบ
37 อ. อภิชาต โชติชื่น 14 1.ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป 8 คาบ
38 อ. โชคชัย ปัญญาคำ 21 1.กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา 16 คาบ
2.กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา 4 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
39 อ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ 14 1.กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 13 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
40 อ. โกสินท์ มณีอินทร์ 26 1.นก012004 : นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ 3 คาบ อ.กชพร เวชอุไร
2.นก011025 : แนวคิดของการเล่น นันทนาการ และการใช้เวลาว่าง 3 คาบ
3.นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ อ.กชพร เวชอุไร
4.นก012009 : นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน 3 คาบ อ. วรากร คำปลิว
5.Home Room 1 คาบ อ. วรากร คำปลิว
6.นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ 3 คาบ อ.กชพร เวชอุไร
7.นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3 คาบ อ.กชพร เวชอุไร
8.นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ 4 คาบ
9.นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3 คาบ อ.กชพร เวชอุไร
41 อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์ 14 1.สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ
2.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 8 คาบ อ. อสนี เรืองงาม
อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
42 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล 17 1.วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ 4 คาบ
2.วท081196 : การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 6 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
4.ท073122 : พฤติกรรมสุขภาพ 6 คาบ
43 อ. นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ 2 1.วท072013 : การปฐมพยาบาล 2 คาบ อ. จิรัชญา มูลหงษ์
44 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา 13 1.ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 12 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
45 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ 15 1.ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา 8 คาบ
46 อ. กัลลิกา นาคะพงษ์ 17 1.พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 12 คาบ
2.พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 3 คาบ
3.สข013011 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2 คาบ
47 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง 15 1.ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 12 คาบ
2.ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 คาบ
48 อ. วรากร คำปลิว 21 1.วท072006 : สุขภาพจิต 4 คาบ
2.ทท014004 : การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงนิทรรศการ 3 คาบ
3.นก012009 : นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน 3 คาบ อ. โกสินท์ มณีอินทร์
4.Home Room 1 คาบ อ. โกสินท์ มณีอินทร์
5.ทท012006 : การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ
6.ทท023005 : การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย 4 คาบ
7.ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3 คาบ ผศ. อรรณพร สุริโย
49 อ. สุรพงษ์ หรรษา 11 1.ทท013005 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ
2.Home Room 1 คาบ อ.กชพร เวชอุไร
3.นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ อ.กชพร เวชอุไร
4.บธ101037 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 3 คาบ
50 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 13 1.Home Room 1 คาบ อ. อลงกร นำบุญจิตต์
2.พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 12 คาบ
51 อ. ธนัช นำบุญจิตต์ 24 1.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 3 คาบ ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
2.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 12 คาบ ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
3.สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 9 คาบ
52 อ. สรายุธ สมบูรณ์ 20 1.พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา 4 คาบ
2.พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 9 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
4.พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 6 คาบ
53 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล 16 1.Home Room 1 คาบ
2.พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ 12 คาบ
3.พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ 3 คาบ
54 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ 12 1.สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1 8 คาบ
2.สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1 4 คาบ
55 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล 28 1.สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ 2 คาบ
2.พล031203 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 9 คาบ อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
3.พล031203 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 6 คาบ อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
4.พล031309 : ว่ายน้ำ 6 คาบ อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
5.สข013031 : สุขภาพจิต 2 คาบ
6.นก022030 : ว่ายน้ำ 3 คาบ อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
56 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น 18 1.วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 4 คาบ
2.วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา1 4 คาบ
3.วท081262 แฮนด์บอล 3 คาบ
4.Home Room 1 คาบ
5.วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา1 6 คาบ
57 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี 33 1.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 16 คาบ อ. วรพรรณ พรนิมิตร
2.ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย 6 คาบ
3.Home Room 1 คาบ อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
4.ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย 6 คาบ
5.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 คาบ อ. วรพรรณ พรนิมิตร
58 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์ 22 1.นก024010 : ค่ายพักแรม 3 คาบ
2.พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา 4 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
4.บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา 8 คาบ
5.บธ131001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา 6 คาบ
59 อ. สมชาย บุญลอย 16 1.กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู 12 คาบ
2.กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู 3 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
60 อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง 9 1.บธ061036 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 6 คาบ
2.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ ผศ. อรรณพร สุริโย
61 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ 17 1.ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 คาบ
2.นก024010 : ค่ายพักแรม 3 คาบ
3.ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 คาบ
4.Home Room 1 คาบ ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา
5.นก063001 : การสัมมนาทางนันทนาการและการท่องเที่ยว 2 คาบ
6.ทท012002 : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย 3 คาบ
62 อ. ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช 18 1.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 9 คาบ
2.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 6 คาบ
3.ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
63 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ 19 1.วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 คาบ
2.วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 8 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
4.วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
64 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ 21 1.วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน 4 คาบ
2.วท021004 : เคมีทั่วไป 8 คาบ
3.วท021004 : เคมีทั่วไป 8 คาบ
4.Home Room 1 คาบ
65 อ. ประภาศิริ กลางพอน 10 1.สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 3 คาบ
66 อ. ธันวา พิศดาร 10 1.วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ 2 คาบ
4.วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 4 คาบ
67 อ. วรุจน์ ธัญเจริญ 21 1.วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 8 คาบ ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
2.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
4.ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ
68 อ. กุสุมา บัวใหญ่ 20 1.วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 12 คาบ
2.ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
3.วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
69 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี 22 1.บธ073050 : การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา 8 คาบ
2.บธ114009 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา 3 คาบ
3.บธ011001 : การจัดการสำนักงาน(เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต) 6 คาบ
4.Home Room 1 คาบ
5.บธ114007 : สัมมนาการจัดการกีฬา 4 คาบ
70 Mr. Kelly Askvig 23 1.มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 8 คาบ
2.ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 6 คาบ
3.ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 6 คาบ
4.มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 คาบ
71 อ. อาทิตย์ บุญเซ่ง 3 1.พล072020 : ค่ายพักแรม 3 คาบ อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
72 อ. วรพงษ์ แสวานี 3 1.ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 คาบ
73 อ. อสนี เรืองงาม 24 1.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8 คาบ
2.วท071113 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 1 4 คาบ
3.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 8 คาบ อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์
อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
4.มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 คาบ
74 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก 15 1.พล072020 : ค่ายพักแรม 3 คาบ อ. อาทิตย์ บุญเซ่ง
2.พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 12 คาบ อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
75 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม 25 1.มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 8 คาบ
2.มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 คาบ
3.มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ
4.Home Room 1 คาบ อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
5.มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 คาบ
6.มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ
76 อ. จิรัชญา มูลหงษ์ 10 1.วท072152 : การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานความปลอดภัย 3 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.สข011001 : การสาธารณสุข 2 คาบ
4.วท072013 : การปฐมพยาบาล 2 คาบ อ. นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
5.สข012009 : โภชนาการ 2 คาบ
77 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี 18 1.กศ023013 : การจัดการเรียนรู้ 16 คาบ รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
2.พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา 2 คาบ
78 อ. กฐิน พุทธพิมเสน 10 1.Home Room 1 คาบ
2.พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ 3 คาบ
3.นก022038 : ผู้นำเกม 6 คาบ
79 อ.ปรียาพัชร ใสแสง 7 1.วท071004 : การสาธารณสุขเบื้องต้น 4 คาบ
2.วท072125 : ทักษะชีวิต 3 คาบ
80 อ.กชพร เวชอุไร 20 1.นก012004 : นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ 3 คาบ อ. โกสินท์ มณีอินทร์
2.นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ อ. โกสินท์ มณีอินทร์
3.Home Room 1 คาบ อ. สุรพงษ์ หรรษา
4.นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ 3 คาบ อ. โกสินท์ มณีอินทร์
5.นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ อ. สุรพงษ์ หรรษา
6.นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3 คาบ อ. โกสินท์ มณีอินทร์
7.นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3 คาบ อ. โกสินท์ มณีอินทร์