0M42-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M41,7717
C032
AM41,0M42
AR M41,7717
C032
AM41,0M42
AR M41,7717
C032
AM41,0M42
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M44,7711
C146
AM41,0M42
AR M44,7711
C146
AM41,0M42
AR M44,7711
C146
AM41,0M42
AR M44,7711
C146
AM41,0M42
 


AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
 


พุธ AR M47,6614
C146
AM41,0M42
AR M47,6614
C146
AM41,0M42
AR M47,6614
C146
AM41,0M42
AR M47,6614
C146
AM41,0M42
 


AR 000,7716
C040,C103
0M42
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR M45,7715
C038,C164
0M42
AR M45,7715
C038,C164
0M42
AR M45,7715
C038,C164
0M42
 


 


ศุกร์ AR M42,7715
C040
0M42
AR M42,7715
C040
0M42
AR M42,7715
C040
0M42
AR M42,7715
C040
0M42
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M41 ศท022011 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
AR M44 บธ114008 : สัมมนาการจัดการกีฬา
AR M43 บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
AR M47 บธ114009 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา
AR 000 Home Room
AR M45 บธ011001 : การจัดการสำนักงาน(เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต)
AR M42 บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C038 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C164 ศศิจันทร์ ปัญจทวี
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7716 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402