2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
 


ED P22,2201
C102
EP22
ED P22,2201
C102
EP22
ED P22,2201
C102
EP22
 


 


อังคาร ED P22,2201
C102
EP21
ED P22,2201
C102
EP21
ED P22,2201
C102
EP21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED E33,2201
C159
PH31
ED E33,2201
C159
PH31
ED E32,2201
C047
PH31
ED E32,2201
C047
PH31
ED 000,2201
C112
PH31
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P16,2201
C119
EP13
ED P16,2201
C119
EP13
 


 


 


ศุกร์ ED P16,2201
C119
EP12
ED P16,2201
C119
EP12
ED P16,2201
C119
EP11
ED P16,2201
C119
EP11
 


ED P22,2201
C102
EP23
ED P22,2201
C102
EP23
ED P22,2201
C102
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED E47 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P22 กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ED E33 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED E32 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED 000 Home Room
ED P16 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C009 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203