2202-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P23,2202
C142,C154
EP21
ED P23,2202
C142,C154
EP21
ED P23,2202
C142,C154
EP21
 


 


ED E13,2202
C127
PH12
ED E13,2202
C127
PH12
ED E13,2202
C127
PH12
 


 


อังคาร ED P23,2202
C154
EP23
ED P23,2202
C154
EP23
ED P23,2202
C154
EP23
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P32,2202
C112
EP31,EP32
ED P32,2202
C112
EP31,EP32
ED P32,2202
C112
EP33,EP34
ED P32,2202
C112
EP33,EP34
ED 000,2202
C009
PH21
ED E27,2202
C029
PH22,PH21
ED E27,2202
C029
PH22,PH21
 


 


 


พฤหัสบดี ED E28,2202
C158
PH21
ED E28,2202
C158
PH21
ED E28,2202
C158
PH21
 


 


ED E13,2202
C127
PH11
ED E13,2202
C127
PH11
ED E13,2202
C127
PH11
 


 


ศุกร์ ED E22,2202
C102
PH22
ED E22,2202
C102
PH22
ED E22,2202
C102
PH22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED E13 สศ032010 : การศึกษากับสังคม
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED 000 Home Room
ED E27 สข012034 : สวัสดิศึกษา
ED E28 สข012035 : การปฐมพยาบาล
ED E22 กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C009 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C029 อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101