2203-ห้องเรียน จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P31,2203
C077
EP32
ED P31,2203
C077
EP32
ED P31,2203
C077
EP32
ED P31,2203
C077
EP32
 


ED P15,2203
C028
EP11
ED P15,2203
C028
EP11
ED P15,2203
C028
EP11
 


 


อังคาร ED P31,2203
C077
EP31
ED P31,2203
C077
EP31
ED P31,2203
C077
EP31
ED P31,2203
C077
EP31
 


ED P15,2203
C028
EP13
ED P15,2203
C028
EP13
ED P15,2203
C028
EP13
 


 


พุธ ED E32,2203
C047
EP33,EP34
ED E32,2203
C047
EP33,EP34
ED P34,2203
C159
EP31,EP32
ED P34,2203
C159
EP31,EP32
ED 000,2203
C150
PH12
ED P34,2203
C159
EP33,EP34
ED P34,2203
C159
EP33,EP34
 


 


 


พฤหัสบดี ED E23,2203
C141
PH31
ED E23,2203
C141
PH31
ED E23,2203
C141
PH31
 


 


ED E22,2203
C102
PH21
ED E22,2203
C102
PH21
ED E22,2203
C102
PH21
 


 


ศุกร์ ED E41,2203
C075
PH41
ED E41,2203
C075
PH41
ED E41,2203
C075
PH41
ED E41,2203
C075
PH41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P15 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED E32 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P34 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED 000 Home Room
ED E23 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED E22 กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ED E41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401