2204-ห้องเรียน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P31,2204
C077
EP33
ED P31,2204
C077
EP33
ED P31,2204
C077
EP33
ED P31,2204
C077
EP33
 


อังคาร ED P14,2204
C028
EP13
ED P14,2204
C028
EP13
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED E20,2204
C111,C155
PH22
ED E20,2204
C111,C155
PH22
ED E20,2204
C111,C155
PH22
 


ED 000,2204
C158
PH22
 


ED P33,2204
C047
EP31,EP32
ED P33,2204
C047
EP31,EP32
 


 


พฤหัสบดี ED E19,2204
C119
PH11
ED E19,2204
C119
PH11
ED E19,2204
C119
PH12
ED E19,2204
C119
PH12
 


ED E37,2204
C118
PH31
ED E37,2204
C118
PH31
 


 


 


ศุกร์ ED E20,2204
C111,C155
PH21
ED E20,2204
C111,C155
PH21
ED E20,2204
C111,C155
PH21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P14 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
ED E20 สศ072006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ED 000 Home Room
ED P33 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED E19 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
ED E37 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201