2205-ห้องเรียน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E13,2205
C127
EP22
ED E13,2205
C127
EP22
ED E13,2205
C127
EP22
 


 


ED E28,2205
C158
PH22
ED E28,2205
C158
PH22
ED E28,2205
C158
PH22
 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,2205
C111
PH11
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E15,2205
C028
PH12
ED E15,2205
C028
PH12
ED E15,2205
C028
PH11
ED E15,2205
C028
PH11
 


ED P15,2205
C028
EP12
ED P15,2205
C028
EP12
ED P15,2205
C028
EP12
 


 


ศุกร์ ED P14,2205
C028
EP11
ED P14,2205
C028
EP11
ED P14,2205
C028
EP12
ED P14,2205
C028
EP12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E13 สศ032010 : การศึกษากับสังคม
ED E28 สข012035 : การปฐมพยาบาล
ED 000 Home Room
ED E15 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
ED P15 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P14 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101