3302-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P21,3302
C060
EP23
ED P21,3302
C060
EP23
ED P21,3302
C060
EP23
ED P21,3302
C060
EP23
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,3302
C160
PH41
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P31,3302
C077
EP34
ED P31,3302
C077
EP34
ED P31,3302
C077
EP34
ED P31,3302
C077
EP34
 


ศุกร์ ED P23,3302
C142,C154
EP22
ED P23,3302
C142,C154
EP22
ED P23,3302
C142,C154
EP22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED 000 Home Room
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P23 วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C060 อ.ทักษดนัย กาญจนากร
C160 อ.กฐิน พุทธพิมเสน
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202