4Lab-ห้อง Lab ชั้น 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H22,4Lab
C163
SH22
SE H22,4Lab
C163
SH22
SE S23,4Lab
C163
SS21
SE S23,4Lab
C163
SS21
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H22,4Lab
C163
SH21
SE H22,4Lab
C163
SH21
 


 


 


SE S23,4Lab
C163
SS22
SE S23,4Lab
C163
SS22
 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H22 วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S23 วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
===== ห้องเรียน ======
4Lab ห้อง Lab ชั้น 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202