5512-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H11,5512
C153
SH11
SE H11,5512
C153
SH11
SE H11,5512
C153
SH11
SE H11,5512
C153
SH11
 


SE H24,5512
C031
SH21
SE H24,5512
C031
SH21
 


 


 


อังคาร SE H11,5512
C153
SH12
SE H11,5512
C153
SH12
SE H11,5512
C153
SH12
SE H11,5512
C153
SH12
 


SE H24,5512
C031
SH22
SE H24,5512
C031
SH22
 


 


 


พุธ SE H31,5512
C051
SH31
SE H31,5512
C051
SH31
SE H31,5512
C051
SH31
 


 


SE H00,5512
C137
SH31
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H27,5512
C062
SH22
SE H27,5512
C062
SH22
SE H27,5512
C062
SH22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H16,5512
C086
SH11
SE H16,5512
C086
SH11
SE H18,5512
C161
SH11
SE H18,5512
C161
SH11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H11 มศ051036 : ภาษอังกฤษพื้นฐาน
SE H24 วท071124 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE H31 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SE H00 HomeRoom
SE H27 วท 072177 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
SE H16 วท 073115 หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
SE H18 วท 071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น
====== อาจารย์ ======
C153 อ.อสนี เรืองงาม
C031 ผศ.วนิดา โนรา
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301