5513-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H18,5513
C161
SH12
SE H18,5513
C161
SH12
SE H16,5513
C086
SH12
SE H16,5513
C086
SH12
 


SE S12,5513
C037
SS11
SE S12,5513
C037
SS11
SE S12,5513
C037
SS11
 


 


อังคาร  


 


SE H26,5513
C108
SH21
SE H26,5513
C108
SH21
 


 


 


 


 


 


พุธ SE H27,5513
C062
SH21
SE H27,5513
C062
SH21
SE H27,5513
C062
SH21
 


 


ED P20,5513
C127
EP21
ED P20,5513
C127
EP21
ED P20,5513
C127
EP21
 


 


พฤหัสบดี SE H14,5513
C137
SH11
SE H14,5513
C137
SH11
SE H14,5513
C137
SH11
SE H14,5513
C137
SH11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H14,5513
C137
SH12
SE H14,5513
C137
SH12
SE H14,5513
C137
SH12
SE H14,5513
C137
SH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H18 วท 071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น
SE H16 วท 073115 หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
SE S12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
SE H26 วท072006 : สุขภาพจิต
SE H27 วท 072177 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ED P20 สศ032010 : การศึกษากับสังคม
SE H14 วท 021004 เคมีทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C108 อ.วรากร คำปลิว
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101