5514-ห้องเรียน จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H41,5514
C086
SH41
SE H41,5514
C086
SH41
SE H26,5514
C108
SH22
SE H26,5514
C108
SH22
 


SE H34,5514
C161
SH32
SE H34,5514
C161
SH32
SE H34,5514
C161
SH32
 


 


อังคาร SE H34,5514
C161
SH31
SE H34,5514
C161
SH31
SE H34,5514
C161
SH31
 


 


SE S36,5514
C034
SS31
SE S36,5514
C034
SS31
SE S36,5514
C034
SS31
SE S36,5514
C034
SS31
 


พุธ ED E42,5514
C064
PH41
ED E42,5514
C064
PH41
ED E42,5514
C064
PH41
 


 


SE S00,5514
C034
SS41
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H36,5514
C031
SH31
SE H36,5514
C031
SH31
SE H33,5514
C086
SH31
SE H33,5514
C086
SH31
 


SE S33,5514
C142
SS32
SE S33,5514
C142
SS32
SE S33,5514
C142
SS32
 


 


ศุกร์ SE S11,5514
C153
SS12
SE S11,5514
C153
SS12
SE S11,5514
C153
SS12
SE S11,5514
C153
SS12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H41 วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
SE H26 วท072006 : สุขภาพจิต
SE H34 วท072125 : ทักษะชีวิต
SE S36 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
ED E42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
SE S00 HomeRome
SE H36 วท073023 : ทันตสุขภาพ
SE H33 วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
SE S33 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S11 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร
====== อาจารย์ ======
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
C108 อ.วรากร คำปลิว
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C031 ผศ.วนิดา โนรา
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C153 อ.อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH32 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102