5515-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H21,5515
C069
SH21
SE H21,5515
C069
SH21
SE H21,5515
C069
SH21
SE H21,5515
C069
SH21
 


SE H12,5515
C052
SH11
SE H12,5515
C052
SH11
SE H12,5515
C052
SH11
 


 


อังคาร SE H21,5515
C069
SH22
SE H21,5515
C069
SH22
SE H21,5515
C069
SH22
SE H21,5515
C069
SH22
 


ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
 


พุธ SE H12,5515
C052
SH12
SE H12,5515
C052
SH12
SE H12,5515
C052
SH12
 


 


SE H00,5515
C069
SH12
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H23,5515
C069
SH21
SE H23,5515
C069
SH21
SE H23,5515
C069
SH21
 


 


SE H23,5515
C069
SH22
SE H23,5515
C069
SH22
SE H23,5515
C069
SH22
 


 


ศุกร์ SE H31,5515
C051
SH32
SE H31,5515
C051
SH32
SE H31,5515
C051
SH32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H21 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE H12 มศ 122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
SE H00 HomeRoom
SE H23 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE H31 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C069 อ.อภิชาต โชติชื่น
C052 อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C153 อ.อสนี เรืองงาม
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH32 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302