6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S14,6611
C137
SS12
SE S14,6611
C137
SS12
SE S14,6611
C137
SS12
SE S14,6611
C137
SS12
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S14,6611
C137
SS11
SE S14,6611
C137
SS11
SE S14,6611
C137
SS11
SE S14,6611
C137
SS11
 


 


 


 


 


 


พุธ SE S13,6611
C136
SS11,SS12
SE S13,6611
C136
SS11,SS12
SE S13,6611
C136
SS11,SS12
 


 


SE S00,6611
C005,C141
SS12
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H22,6611
C163
SH21,SH22
SE H22,6611
C163
SH21,SH22
 


 


 


SE S23,6611
C163
SS21,SS22
SE S23,6611
C163
SS21,SS22
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S14 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE S13 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE S00 HomeRome
SE H22 วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S23 วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C005 ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202