6612-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H32,6612
C031
SH31
SE H32,6612
C031
SH31
SE H32,6612
C031
SH31
SE H32,6612
C031
SH31
 


SE S17,6612
C033
SS12
SE S17,6612
C033
SS12
SE S17,6612
C033
SS12
SE S17,6612
C033
SS12
 


อังคาร SE H13,6612
C033
SH11
SE H13,6612
C033
SH11
SE H13,6612
C033
SH11
SE H13,6612
C033
SH11
 


 


 


 


 


 


พุธ SE H46,6612
C031
SH41
SE H46,6612
C031
SH41
SE H46,6612
C031
SH41
SE H46,6612
C031
SH41
 


SE S00,6612
C163
SS31
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H13,6612
C033
SH12
SE H13,6612
C033
SH12
SE H13,6612
C033
SH12
SE H13,6612
C033
SH12
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S17,6612
C033
SS11
SE S17,6612
C033
SS11
SE S17,6612
C033
SS11
SE S17,6612
C033
SS11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H32 วท072135 : สุขภาพองค์รวม
SE S17 วท 112008 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE H13 วท 112008 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE H46 วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
SE S00 HomeRome
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ.วนิดา โนรา
C033 อ.อรรถพร คำพวง
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101