6613-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S15,6613
C022
SS11
SE S15,6613
C022
SS11
 


 


 


AR M13,6613
C137
AM11
AR M13,6613
C137
AM11
AR M13,6613
C137
AM11
AR M13,6613
C137
AM11
 


อังคาร SE H32,6613
C031
SH32
SE H32,6613
C031
SH32
SE H32,6613
C031
SH32
SE H32,6613
C031
SH32
 


AR M13,6613
C137
AM12
AR M13,6613
C137
AM12
AR M13,6613
C137
AM12
AR M13,6613
C137
AM12
 


พุธ AR R21,6613
C137
AR21
AR R21,6613
C137
AR21
AR R21,6613
C137
AR21
AR R21,6613
C137
AR21
 


AR 000,6613
C140
AM22
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H33,6613
C086
SH32
SE H33,6613
C086
SH32
SE H36,6613
C031
SH32
SE H36,6613
C031
SH32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
AR M13 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE H32 วท072135 : สุขภาพองค์รวม
AR R21 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR 000 Home Room
SE H33 วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
SE H36 วท073023 : ทันตสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ.วรวิทย์ ตาปิง
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
C031 ผศ.วนิดา โนรา
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SH32 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202