6614-ห้องเรียน จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M31,6614
C043
AM31
AR M31,6614
C043
AM31
AR M31,6614
C043
AM31
AR M31,6614
C043
AM31
 


AR M45,6614
C038,C164
AM41
AR M45,6614
C038,C164
AM41
AR M45,6614
C038,C164
AM41
 


 


อังคาร SE H43,6614
C062
SH41
SE H43,6614
C062
SH41
SE H43,6614
C062
SH41
 


 


AR M32,6614
C103
AM32
AR M32,6614
C103
AM32
AR M32,6614
C103
AM32
AR M32,6614
C103
AM32
 


พุธ AR M47,6614
C146
AM41,0M42
AR M47,6614
C146
AM41,0M42
AR M47,6614
C146
AM41,0M42
AR M47,6614
C146
AM41,0M42
 


SE S00,6614
C047,C143
SS11
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M23,6614
C043
AM21,AM22
AR M23,6614
C043
AM21,AM22
AR M23,6614
C043
AM21,AM22
 


 


AR M42,6614
C040
AM41
AR M42,6614
C040
AM41
AR M42,6614
C040
AM41
AR M42,6614
C040
AM41
 


ศุกร์ AR M26,6614
C146
AM21,AM22
AR M26,6614
C146
AM21,AM22
AR M26,6614
C146
AM21,AM22
AR M26,6614
C146
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M31 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
AR M45 บธ011001 : การจัดการสำนักงาน(เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต)
SE H43 วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
AR M32 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
AR M47 บธ114009 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา
SE S00 HomeRome
AR M23 บธ132003 : การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา
AR M42 บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา
AR M26 บธ133010 : การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C043 อ.อลงกร นำบุญจิตต์
C038 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C164 ศศิจันทร์ ปัญจทวี
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202