6615-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S25,6615
C141
SS22
SE S25,6615
C141
SS22
SE S25,6615
C141
SS22
 


 


SE S26,6615
C141
SS21
SE S26,6615
C141
SS21
SE S26,6615
C141
SS21
 


 


อังคาร SE S12,6615
C037
SS12
SE S12,6615
C037
SS12
SE S12,6615
C037
SS12
 


 


ED P12,6615
C157
EP12
ED P12,6615
C157
EP12
ED P12,6615
C157
EP12
ED P12,6615
C157
EP12
 


พุธ SE S25,6615
C141
SS21
SE S25,6615
C141
SS21
SE S25,6615
C141
SS21
 


 


AR 000,6615
C051
AM21
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S11,6615
C153
SS11
SE S11,6615
C153
SS11
SE S11,6615
C153
SS11
SE S11,6615
C153
SS11
 


ED P12,6615
C157
EP11
ED P12,6615
C157
EP11
ED P12,6615
C157
EP11
ED P12,6615
C157
EP11
 


ศุกร์ SE S26,6615
C141
SS22
SE S26,6615
C141
SS22
SE S26,6615
C141
SS22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S25 วท082152 : เวชศาสตร์การกีฬา
SE S26 วท082155 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
ED P12 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
AR 000 Home Room
SE S11 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร
====== อาจารย์ ======
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C153 อ.อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101