6616-ห้องเรียน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R22,6616
C083
AR21
AR R22,6616
C083
AR21
AR R22,6616
C083
AR21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P41,6616
C075
EP44
ED P41,6616
C075
EP44
ED P41,6616
C075
EP44
ED P41,6616
C075
EP44
 


ED E29,6616
C064
PH21
ED E29,6616
C064
PH21
ED E29,6616
C064
PH21
 


 


พุธ AR R13,6616
C158
AR11
AR R13,6616
C158
AR11
AR R13,6616
C158
AR11
AR R13,6616
C158
AR11
 


AR 000,6616
C122
AM41
 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E26,6616
C064,C025
PH22
ED E26,6616
C064,C025
PH22
ED E26,6616
C064,C025
PH22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R22 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ED P41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED E29 สข031041 : สุขภาพจิต
AR R13 วท072152 : การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานความปลอดภัย
AR 000 Home Room
ED E26 สข011032 : การสาธารณสุข
====== อาจารย์ ======
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202