6617-ห้องเรียนภายวิภาค จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H35,6617
C061
SH32
SE H35,6617
C061
SH32
SE H35,6617
C061
SH32
SE H35,6617
C061
SH32
 


SE H15,6617
C119
SH12
SE H15,6617
C119
SH12
 


 


 


อังคาร ED E23,6617
C143
PH21,PH22
ED E23,6617
C143
PH21,PH22
ED E23,6617
C143
PH21,PH22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H15,6617
C119
SH11
SE H15,6617
C119
SH11
 


 


 


SE H00,6617
C053
SH11
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S15,6617
C022
SS12
SE S15,6617
C022
SS12
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H35,6617
C061
SH31
SE H35,6617
C061
SH31
SE H35,6617
C061
SH31
SE H35,6617
C061
SH31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H35 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE H15 วท 071154 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
ED E23 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
SE H00 HomeRoom
SE S15 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
====== อาจารย์ ======
C061 อ.เดิมพัน บริบูรณ์
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
C022 ผศ.วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SH32 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301