7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M44,7711
C146
AM41,0M42
AR M44,7711
C146
AM41,0M42
AR M44,7711
C146
AM41,0M42
AR M44,7711
C146
AM41,0M42
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P11,7711
C084
EP13
ED P11,7711
C084
EP13
ED P11,7711
C084
EP13
 


 


AR 000,7711
C109,C120
AR21
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P20,7711
C127
EP23
ED P20,7711
C127
EP23
ED P20,7711
C127
EP23
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M44 บธ114008 : สัมมนาการจัดการกีฬา
ED P11 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
AR 000 Home Room
ED P20 สศ032010 : การศึกษากับสังคม
====== อาจารย์ ======
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C127 อ.สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203