7712-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M24,7712
C042
AM21,AM22
AR M24,7712
C042
AM21,AM22
AR M24,7712
C042
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M16,7712
C122
AM12
AR M16,7712
C122
AM12
AR M16,7712
C122
AM12
 


 


AR R12,7712
C038,C140
AR11
AR R12,7712
C038,C140
AR11
AR R12,7712
C038,C140
AR11
 


 


พุธ AR M14,7712
C038,C042
AM11
AR M14,7712
C038,C042
AM11
AR M14,7712
C038,C042
AM11
 


 


AR 000,7712
C146
AM31
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M14,7712
C038,C042
AM12
AR M14,7712
C038,C042
AM12
AR M14,7712
C038,C042
AM12
 


 


AR R34,7712
C109
AR31
AR R34,7712
C109
AR31
AR R34,7712
C109
AR31
AR R34,7712
C109
AR31
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 บธ042011 : การตลาดการกีฬา
AR M16 บธ131001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา
AR R12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR M14 บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
AR 000 Home Room
AR R34 ทท023002 : การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C038 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301