7713-ห้องเรียน จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M12,7713
C038
AM11
AR M12,7713
C038
AM11
AR M12,7713
C038
AM11
 


 


AR R33,7713
C042
AR31
AR R33,7713
C042
AR31
AR R33,7713
C042
AR31
 


 


พุธ AR M15,7713
C040,C129
AM12
AR M15,7713
C040,C129
AM12
AR M15,7713
C040,C129
AM12
 


 


AR 000,7713
C043
AM11
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M15,7713
C040,C129
AM11
AR M15,7713
C040,C129
AM11
AR M15,7713
C040,C129
AM11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M16,7713
C122
AM11
AR M16,7713
C122
AM11
AR M16,7713
C122
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR R33 บธ043007 : การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M15 บธ061036 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
AR 000 Home Room
AR M16 บธ131001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C038 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C129 อ.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C043 อ.อลงกร นำบุญจิตต์
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301