7714-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R31,7714
C129
AR31
AR R31,7714
C129
AR31
AR R31,7714
C129
AR31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M21,7714
C084
AM21,AM22
AR M21,7714
C084
AM21,AM22
AR M21,7714
C084
AM21,AM22
 


 


AR R42,7714
C162
AR41
AR R42,7714
C162
AR41
AR R42,7714
C162
AR41
 


 


พุธ AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
 


AR 000,7714
C042,C110
AM12
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S21,7714
C084
SS21
SE S21,7714
C084
SS21
SE S21,7714
C084
SS21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R44,7714
C162
AR41
AR R44,7714
C162
AR41
AR R44,7714
C162
AR41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R31 ศท082007 : ทักษะการคิดและสร้างสรรค์
AR M21 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
AR R42 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
AR R47 นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 000 Home Room
SE S21 มศ042011 : วาทการ
AR R44 ทท014004 : การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงนิทรรศการ
====== อาจารย์ ======
C129 อ.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201