7715-ห้องเรียน จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
 


 


ED E46,7715
C064
PH41
ED E46,7715
C064
PH41
 


 


 


อังคาร AR M31,7715
C043
AM32
AR M31,7715
C043
AM32
AR M31,7715
C043
AM32
AR M31,7715
C043
AM32
 


AR R25,7715
C109
AR21
AR R25,7715
C109
AR21
AR R25,7715
C109
AR21
AR R25,7715
C109
AR21
 


พุธ AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
 


AR 000,7715
C038
AM32
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M33,7715
C122
AM32
AR M33,7715
C122
AM32
AR M33,7715
C122
AM32
AR M33,7715
C122
AM32
 


AR M45,7715
C038,C164
0M42
AR M45,7715
C038,C164
0M42
AR M45,7715
C038,C164
0M42
 


 


ศุกร์ AR M42,7715
C040
0M42
AR M42,7715
C040
0M42
AR M42,7715
C040
0M42
AR M42,7715
C040
0M42
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E18 สข011032 : การสาธารณสุข
ED E46 สข013031 : สุขภาพจิต
AR M31 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
AR R25 ทท021003 : มัคคุเทศก์
AR M33 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
AR 000 Home Room
AR M45 บธ011001 : การจัดการสำนักงาน(เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต)
AR M42 บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C043 อ.อลงกร นำบุญจิตต์
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C038 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C164 ศศิจันทร์ ปัญจทวี
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402