7716-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R16,7716
C130
AR11
AR R16,7716
C130
AR11
AR R16,7716
C130
AR11
 


 


AR R46,7716
C108
AR41
AR R46,7716
C108
AR41
AR R46,7716
C108
AR41
AR R46,7716
C108
AR41
 


อังคาร AR M32,7716
C103
AM31
AR M32,7716
C103
AM31
AR M32,7716
C103
AM31
AR M32,7716
C103
AM31
 


AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
 


พุธ  


 


 


 


 


AR 000,7716
C040,C103
0M42
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R14,7716
C109
AR11
AR R14,7716
C109
AR11
AR R14,7716
C109
AR11
 


 


ED E29,7716
C064
PH22
ED E29,7716
C064
PH22
ED E29,7716
C064
PH22
 


 


ศุกร์ AR R17,7716
C083
AR11
AR R17,7716
C083
AR11
AR R17,7716
C083
AR11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R16 ทท012002 : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
AR R46 ทท023005 : การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
AR M32 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
AR M43 บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
AR 000 Home Room
AR R14 บธ101037 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
ED E29 สข031041 : สุขภาพจิต
AR R17 นก 011025 : แนวคิดของการเล่น นันทนาการ และการใช้เวลาว่าง
====== อาจารย์ ======
C130 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C108 อ.วรากร คำปลิว
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202