7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M41,7717
C032
AM41,0M42
AR M41,7717
C032
AM41,0M42
AR M41,7717
C032
AM41,0M42
 


 


AR R11,7717
C153
AR11
AR R11,7717
C153
AR11
AR R11,7717
C153
AR11
AR R11,7717
C153
AR11
 


อังคาร AR R37,7717
C032
AR31
AR R37,7717
C032
AR31
AR R37,7717
C032
AR31
AR R37,7717
C032
AR31
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M41 ศท022011 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
AR R11 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
AR R37 มศ052011 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
AR R45 มศ093002 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C153 อ.อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401