8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E14,8811
C136
PH11,PH12
ED E14,8811
C136
PH11,PH12
ED E14,8811
C136
PH11,PH12
ED E14,8811
C136
PH11,PH12
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P13,8811
C136
EP11,EP12
ED P13,8811
C136
EP11,EP12
ED P13,8811
C136
EP11,EP12
ED P13,8811
C136
EP11,EP12
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR 000,8811
C157,C162
AR31
 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P13,8811
C136
EP13
ED P13,8811
C136
EP13
ED P13,8811
C136
EP13
ED P13,8811
C136
EP13
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E14 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED P13 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C162 อ.กชพร เวชอุไร
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103