8812-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S35,8812
C037
SS31
SE S35,8812
C037
SS31
SE S35,8812
C037
SS31
 


 


SE S33,8812
C142
SS31
SE S33,8812
C142
SS31
SE S33,8812
C142
SS31
 


 


อังคาร SE S34,8812
C141
SS31
SE S34,8812
C141
SS31
SE S34,8812
C141
SS31
 


 


AR M35,8812
C110
AM31
AR M35,8812
C110
AM31
 


 


 


พุธ SE S41,8812
C025,C143
SS41
SE S41,8812
C025,C143
SS41
AR M35,8812
C110
AM32
AR M35,8812
C110
AM32
 


SE S00,8812
C119
SS32
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S21,8812
C051
SS22
SE S21,8812
C051
SS22
SE S21,8812
C051
SS22
 


 


SE S31,8812
C143
SS31
SE S31,8812
C143
SS31
SE S31,8812
C143
SS31
 


 


ศุกร์ ED E12,8812
C157
PH12
ED E12,8812
C157
PH12
ED E12,8812
C157
PH12
ED E12,8812
C157
PH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S35 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S33 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S34 วท082047 : เวชศาสตร์การกีฬา
AR M35 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
SE S41 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S00 HomeRome
SE S21 มศ042011 : วาทการ
SE S31 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ED E12 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102