8813-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S31,8813
C143
SS32
SE S31,8813
C143
SS32
SE S31,8813
C143
SS32
 


 


SE S36,8813
C034
SS32
SE S36,8813
C034
SS32
SE S36,8813
C034
SS32
SE S36,8813
C034
SS32
 


อังคาร SE S42,8813
C142
SS41
SE S42,8813
C142
SS41
SE S42,8813
C142
SS41
 


 


SE S34,8813
C141
SS32
SE S34,8813
C141
SS32
SE S34,8813
C141
SS32
 


 


พุธ ED E11,8813
C120
PH12
ED E11,8813
C120
PH12
ED E11,8813
C120
PH12
 


 


AR 000,8813
C083,C108
AR11
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S35,8813
C037
SS32
SE S35,8813
C037
SS32
SE S35,8813
C037
SS32
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S31 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S36 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE S42 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S34 วท082047 : เวชศาสตร์การกีฬา
ED E11 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
AR 000 Home Room
SE S35 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
====== อาจารย์ ======
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อ.วรากร คำปลิว
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101