8814-ห้องเรียน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S45,8814
C034
SS41
SE S45,8814
C034
SS41
SE S45,8814
C034
SS41
SE S45,8814
C034
SS41
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R15,8814
C109
AR11
AR R15,8814
C109
AR11
AR R15,8814
C109
AR11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED E12,8814
C157
PH11
ED E12,8814
C157
PH11
ED E12,8814
C157
PH11
ED E12,8814
C157
PH11
 


SE S00,8814
C136
SS21
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R24,8814
C157
AR21
AR R24,8814
C157
AR21
AR R24,8814
C157
AR21
AR R24,8814
C157
AR21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S45 วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
AR R15 ทท013005 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
ED E12 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
SE S00 HomeRome
AR R24 มศ052025 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201